Op dit moment is er helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.Gezonder eten door aanpassing eetgewoontes

een goed afslankadvies staat niet in een boekje
het is tenslotte altijd een persoonlijk verhaal

BGN gewichtsconsulent

Created with Sketch.

 Je fit voelen en lekker in je vel zitten. Een gezond gewicht draagt daar voor een groot deel aan bij. Een BGN-gewichtsconsulent helpt je op weg met het stap-voor-stap verbeteren van je voedingspatroon. Zodat je zelf alle kennis en vaardigheden hebt om een gezond gewicht te bereiken en te behouden.

  • Afvallen met gewoon gezonde voeding
  • Advies op maat, want iedereen is anders
  • Gediplomeerde professionals
  • Die hun kennis op peil houden
  • Geen afslanksupplementen
  • Zonder doorverwijzing
  • Soms vergoeding door zorgverzekeraars 

Over mij

Created with Sketch.

Mijn naam is Maria en ik ben fitnesstrainer en BGN gewichtsconsulent.
Ik heb vanaf jongs af aan veel gesport. Bij sport en beweging is voeding ook belangrijk. Omdat ik hier meer over weten wilde en ook omdat ik merkte dat ik ondanks het sporten steeds wat dikker werd, heb ik de opleiding tot BGN gewichtsconsulente gevolgd.

Je kunt bij mij terecht als je vragen hebt over je voeding en/of beweegpatroon. In stapjes gaan wij samen kijken waar we veranderingen kunnen aanbrengen. Iedereen is anders en daarom werk ik niet met standaard weekmenu's die jou vertellen wat te eten. Bij mij leer je om je eigen eetmomenten zo aan te passen dat je zelf een gezond en gevarieerd weekmenu kunt maken. Eén die voor jou werkt.
Lijkt dit je wat? Kom eens langs. 
Ik heb een praktijkruimte in Groningen West. 
Je kunt hier gratis parkeren en het is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Aanpak

Created with Sketch.

Aangezien iedereen anders is, werk ik niet met standaard weekmenu's die jou vertellen wat te eten. Kom je bij mij, dan bekijken we samen hoe we jouw huidige eetpatroon zo kunnen aanpassen dat daar een persoonlijk weekmenu uit voort vloeit. Eén die werkt en die je kunt blijven volhouden!

Als eerste zal ik u via mail/telefoon vragen naar uw medische situatie en gezondheidsklachten. Kan ik u begeleiden, dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek of intake. 
Bij de intake bespreken we uw huidige voedings- en beweegpatroon. Ik zal u vragen om gedurende drie dagen te noteren wat u eet, drinkt en hoeveel u beweegt. Dit ga ik uitwerken en bij het uitgebreid consult gaan wij dit bespreken. Zo gaan wij samen bekijken waar u stap voor stap veranderingen in kunt aanbrengen om  zo tot een gezonde leefstijl te komen.

Bij de vervolg consulten bespreken wij hoe het gaat en geef ik u indien nodig extra informatie. Deze informatie kunt u bewaren in een map die u bij de intake van mij krijgt. Hoeveel vervolg consulten nodig zijn, bekijken we gedurende het traject. 

U ontvangt na de intake en het uitgebreid consult uw (eerste) factuur. Mochten er vervolg consulten nodig zijn, dan ontvangt u hier een factuur van na het laatste consult.

Na beëindiging bewaar ik uw dossier nog zes maanden. Gedurende deze maanden kunt u via de mail/app nog bij mij terecht voor vragen.
Wilt u niet dat uw dossier bewaart blijft, dan wordt deze meteen na beëindiging van de consulten vernietigd. 

Tarieven

Created with Sketch.

Kennismakingsgesprek
gratis

Intake + uitgebreid consult (2x 1 uur)
€ 109,50 (totaalprijs)

Vervolg consult (30 minuten)
€ 29,90 (per consult)
Vanaf het 3e vervolg consult krijgt u korting

Locatie

Created with Sketch.

Peizerweg 270, Groningen
Dezelfde ingang als Graveerbedrijf Lukken

Voor vragen of het maken van een kennismakingsgesprek:

afbeeldingen: Christine Sponchia via Pixabay

Algemene voorwaarden

Created with Sketch.

Algemene voorwaarden 


Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: MarFitt, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, 

tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding 

 verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt 

 uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is 

 verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.


Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.


Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.


Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.


Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn. 


Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.


Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.


Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.


Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.